Společnost Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. nabízí tyto odborné práce:

 • Kompletní provedení plochých a sedlových střech na klíč
 • Klempířské, tesařské a pokrývačské práce
 • Izolatérské, zámečnické a zednické práce
 • Hydroizolace spodní stavby, bazénů a teras
 • Přidružené projekční a poradenské služby

Ploché střechy

Plochá střecha obecně:

Plochá střecha je střešní konstrukce nebo střecha se sklonem nanejvýš 5 stupňů, což je asi 8,75 procent (Dle ČSN 731901:2011). Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Střecha bývá po svém obvodě lemována atikou, nebo římsou. Odtok vody z vodorovné střechy je nejčastěji zajištěn vtokem s vedením odtokové vody stoupačkou v interiéru budovy, nebo podokapním žlabem s vedením odtokové vody po fasádě například dešťovým svodem.
V součastné době již neplatí, tak jako tomu bylo dříve, že plochá střecha je problémový prvek budovy. Dnešní moderní materiály a technologický bom, který nastal v oboru izolací v druhé polovině 80. let posouvají ploché střechy kvalitativně a životnostně na úroveň střech šikmích, nebo i dále. Pro dlouhou životnost ploché střechy je důležitá a rozhodující montáž za dodržení technologických předpisů výrobců materiálů a českých státních norem ČSN. 

 

Naše firma realizuje všechny typy plochých střech:

 • jednotlášťová střecha s klasickým pořadím vrstev - jedná se o nejběžnější typ plochých střech
 • jednoplášťová střecha kombinovaná - tepelná izolace je úmístěná pod i nad hlavní hydroizolační vyrstvou použití například u teras - střecha musí být stabilizována přitížením například dlažbou na terče, nebo kamenivem
 • střecha dvouplášťová kdy je ve skladbě střechy provětrávaná vzduchová mezera 
 • zelená střecha, neboli také střecha s intenzivní nebo extenzivní zelení, kde je hlavní hydroizolační střecha skryta pod substrátem a ozeleněním 
 • střecha s inverzní skladbou, kde je tepelná izolace umístěna nad hlavní hydroizolací - použití například u teras - střecha musí být stabilizována přitížením například dlažbou na terče, nebo kamenivem

 

Provádíme rekonstrukce, realizace a opravy střech všech typů stavebních objektů:

 • bytových a panelových domů
 • budov občanské vybavenosti
 • administrativních budov
 • výrobních a skladovacích hal
 • průmyslových budov
 • zemědělských staveb

 

Nejčastěji používáné materiály při realizaci plochých střech:

Každý střešní plášť se skládá z několika vrstev. U ploché střechy patří mezi nejdůležitější vrstva hydroizolační, na kterou se klade největší důraz. Kvalitní provedení hydroizolační vrstvy zajišťuje dlouhou životnost ploché střechy v řadách desítek let. V současné době se nejčastěji na plochých střechách uplatňují hydroizolační vrstvy z plastových fólií a z modifikovaných asfaltových pásů.

 •  Plastové fólie

Naše firma používá především fólie z měkčeného PVC (polyvinylchlorid), které jsou laminovány z více primárních fólií. Mezi fólie je zaválcována výztužná vložka nebo jsou nevyztužené (podle použití). Materiál fólie je upraven tak, aby fólie odolávala UV záření. Hydroizolační fólie se volně pokládají na podklad a upevňují se mechanicky kotvami nebo přitěžují stabilizační vrstvou. Některé typy fólií jsou na spodním povrchu opatřeny nakašírovanou vrstvou vláken (rohož) umožňující přilepit fólii k podkladu speciálním lepidlem.

flie_1_2048flie_2_3264

 •  Modifikované asfaltové pásy

Naše firma používá především asfaltové pásy modifikované elastomery SBS (styren-butadien-styren), které jsou vyztuženy nenasákavou vložkou s dostatečnou pevností v tahu. Obvykle je vložka z polyesterové nebo skleněné tkaniny a také kombinace některých z nich (spřažené vložky, např. polyesterová rohož se skleněnými vlákny nebo skleněnou mřížkou). Hydroizolační pásy se k podkladu nataví plamenem, mechanicky kotví, nebo přitěžují stabilizační vrstvou. Modifikované asfaltové pásy používané v hydroizolačních vrstvách střech jako vrchní, mají ochranu proti UV záření na horním povrchu, a to z posypu drcené tříděné břidlice přírodní nebo barvené. Posyp zároveň snižuje povrchovou teplotu hydroizolace vystavené slunečnímu záření.

lepenka_1_3264lepenka_2_2048

 

Technologický postup rekonstrukce ploché střechy - většina rodinných a bytových domů:

Upozorňujeme, že se jedná pouze o příkladový technolocký postup pro běžný typ střešní konstrukce například na rodinných a panelových domech. Každá střecha je vždy řešena individuálně po konzultaci s klientem a navrhována tak, aby plnila ochranu proti povětrnostním vlivům po co nejdelší dobu své životnosti. Příklad uvažuje se střechou, na které jsou stávající asfaltové pásy, které ve skladbě zrekonstruované střechy budou plnit parotěsnící zábranu. Nový střešní plášť bude zateplen pěnovým polystyrenem a jako hlavní hydroizolační vrstva bude použita plastová fólie. Jedná se o jednoplášťovou střechu z klasickým pořadím vrstev. Na střeše jsou umístěny komíny, které přijdou zednicky zapravit.

 • navezení materiálu na stavbu, jeho ukladnění a zabezpečení proti povětrnostním vlivům a poškození třetí osobou
 • zednické zapravení vystupujících konstrukcí - komínů
 • zametení střechy, proření a zapravení vydutých míst stávající asfaltové krytiny
 • provedení konstukce atiky, její vyspádování, zateplení a případné vyvýšení nad uroveň budou tepelné izolace
 • pokladka tepelné izolace ze střešního pěnového polystyrenu EPS 100 S ve dvou vrstvách s posunutím spar a eliminaci liniových tepelných mostů 
 • v případě nedostatečného sklonu stávajícího střešního pláště přespádování na pomoci spádových klínu z pěnového polystyrenu EPS 100 S
 • položení separační geotextílie z polypropylenových netkaných vláken 
 • montáž rohových a koutových lišt z poplastovaného plechu
 • pokládka, navaření a kotvení vodorovné části hlavní hydroizolační vrstvy z plastové fólie - součastně proběhne i montáž svislých střešních vpustí v systému plastové fólie
 • pokládka, navaření a kotvení svislé části hlavní hydroizolační vrstvy z plastové fólie - atiky, komíny a ostatní vystupující konstrukce
 • opracování detailů rohů a koutů systémovými tvarovkami z plastové fólie
 • provedení jištění spojů hydroizolace zálivkovou hmotou a klempířských konstrukcí
 • úklid střechy a odvod odpadu na řízenou skládku 

Každá střecha je po každém pracovním dni zabezpečena proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr) a dle velikosti střechy jsou realizovány zarážky, tak aby bylo zabráněno pronikání srážkové vody pod již hotový střešní plášť.

 

Požadavky na návrh ploché střechy řeší:

 • ČSN 73 1901 - Navrhování střech
 • ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
 • ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí
 • ČSN ENV 1991-4 - Zásady navrhování zatížení konstrukcí
 • ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb/výrobní objekty
 • ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb
 • ČSN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, 2-7/98)
 • ČSN 73 0532 - Akustika, ochrana proti hluku, požadavky
 • ČSN EN ISO 6946 - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - výpočtová metoda
 • Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
 • Technologické předpisy výrobců aklikovaných materiálů

Probíhající stavby
Riverpark Modřany - objekt D
Lokalita: Praha
Výměra: 3600m2
Napište nám
Jméno:
Email:
Telefon:
Adresa:
Lokalita:
Zpráva:
Opište, prosím, kontrolní kód: control-code
2012-2022 © Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. | design a programování dataq.cz