Společnost Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. nabízí tyto odborné práce:

 • Kompletní provedení plochých a sedlových střech na klíč
 • Klempířské, tesařské a pokrývačské práce
 • Izolatérské, zámečnické a zednické práce
 • Hydroizolace spodní stavby, bazénů a teras
 • Přidružené projekční a poradenské služby

Šikmé střechy

Šikmá střecha obecně:

Šikmá střecha je střešní konstrukce nebo střecha se sklonem přesahujícím 5 stupňů. Šikmá střecha je stavební konstrukcí nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů. Sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkových konstrukcí a prvků.
Střechy a její jednotlivé vrstvy a části se navrhují s ohledem na mechanické a dynamické namáhání, tlaku a sání větru, namáhání vodní parou a vlhkostí obsaženou v pórovitých materiálech, srážkovou vodou, sněhem a námrazou.
Střechy navrhujeme tak, aby nedocházelo k pronikání srážek do konstrukce střechy a podstřešních prostor. Pokud pronikání srážek nelze vyloučit, navrhují se do konstrukce střechy pojistné hydroizolační vrstvy v kombinaci s větráním střech.

 

Nejčastěji používáné materiály při realizaci šikmých střech:

Každý střešní plášť se skládá z několika vrstev. U šikmé a strmé střechy patří mezi nejdůležitější hydroizolační vrstva, která je většinou v našich klimatických podmínkách ze skládané krytiny. V současné době se nejčastěji na sklonitých střechách uplatňují krytiny pálené, betonové, plechové, vláknocementové, břidlicové a šindelové.

 • Pálená krytina

plen_1_2048plen_2_2048

 • Betonová krytina

betonov_1_3264betonka_01_1000

 • Plechová krytina

plechov_1_1280plech_3_2048

 • Vláknocementová krytina

vlknocementov_2_2048dsc_0643_1024

 • Břidlicová krytina

bidlice_1_1984p1010005a_1984

 • Šindelová krytina

indel_01_495

 

Naše firma realizuje všechny typy šikmých (do 45 stupňů) i strmích (nad 45 stupňů) střech:

 • Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.

200pxpultowa_trecha_svg_200

 • Sedlová střecha je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku; je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene), používané na stavbách složitějšího půdorysu.

 

200pxsedlowa_trecha_svg_200

 • Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová . Obojí se používá u volně stojících budov obdélného půdorysu. Podobně jako sedlová může se valbami doplnit i mansardová střecha.

 

200pxwalmdach_svg_200

 • Mansardová střecha je variantou střechy sedlové; každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví); jméno jí dal francouzský architekt François Mansart. V současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha: jedná se o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

 

477pxdach_mansardowy_svg_477

 • Stanová střecha (někdy též jehlanová) má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř- nebo i víceboký jehlan. Používá se na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu.
  200pxzeltdach_svg_200
 • Pilová nebo také šedová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových; používala se historicky na rozlehlých továrních halách, dílnách apod.; svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky. V současnosti se dává přednost střechám z předpjatých či lepených konstrukcí.

 

640pxsawtooth_roof_svg_640

 • Na věžích se používá střecha se strmým sklonem nazývaná jehlová; na věžích kruhového půdorysu je to střecha kuželová; variantou je střecha půlkuželová. Báň je zakřivená, osově souměrná střecha používaná především na věžích kostelů. Používá složitou zakřivenou konstrukci.
s_jehlanova_283m_ban_400 

 

Provádíme rekonstrukce, realizace a opravy střechy na všech typech stavebních objektů:

 • bytových a panelových domů
 • budov občanské vybavenosti
 • administrativních budov
 • výrobních a skladovacích hal
 • průmyslových budov
 • zemědělských staveb

 

Technologický postup rekonstrukce šikmé střechy - většina rodinných a bytových domů:

Upozorňujeme, že se jedná pouze o příkladový technolocký postup pro běžný typ střešní konstrukce například na rodinných a panelových domech. Každá střecha je vždy řešena individuálně po konzultaci s klientem a navrhována tak, aby plnila ochranu proti povětrnostním vlivům po co nejdelší dobu své životnosti. Příklad uvažuje se střechou, na které je stávající skládaná krytina umístěna na latích, které jsou přímo na nosné konstrukci. Rekonstrukce počítá s výměnou střešní skládané krytiny a klempířských prvků. Do skladby střechy bude umístěna pojistná hydroizolační vrtva. Na střeše jsou umístěny komíny, které přijdou zednicky zapravit. Nosná kontrukce (krov) je po průzkumu v bezproblémovém stavu a dokáže vydržet celou dobu životnosti skládané krytiny, pouze musí dojít k lokální výměně dřevěných prvků a celkového ošetření.

 • navezení materiálu na stavbu, jeho ukladnění a zabezpečení proti povětrnostním vlivům a poškození třetí osobou
 • zednické zapravení vystupujících konstrukcí - komínů, zajištění střechy proti povětrnostním vlivům
 • demontáž stávající střešní krytiny včetně vodorovného laťování a klempířských prvků
 • očištění stávajícího krovu, lokální výměna degradovaných částí krovu a jeho celkové ošetření proti dřevokazným plísním, houbám a hlilobě
 • pokládka pojistné hydroizolační vrstvy z kontaktní podstřešní fólie a montáž svislého laťování střechy
 • montáž vodorovného laťování
 • provedení klempířských prvků z materiálu dle přání klienta
 • pokládka skládané střešní krytiny, montáž doplňků a dořezání okolo prostupujících konstrukcí
 • úklid střechy a odvod odpadu na řízenou skládku

 

Každá střecha je po každém pracovním dni zabezpečena proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr). Každá střešní konstrukce je realizována po užavřených celcích.

 

Požadavky na návrh šikmé střechy řeší:

 • ČSN 73 1901 Navrhování střech
 • ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
 • ČSN P ENV 1991-2-1 až 4 Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN EN 13501 – 1 Požární zatřídění výrobků
 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov
 • ČSN 73 0532 Akustická hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách – požadavky
 • ČSN EN 162 – Průmyslně vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)-specifikace
 • ČSN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, 2-7/98)
 • ČSN EN ISO 6946 - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - výpočtová metoda
 • Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
 • Technologické předpisy výrobců aklikovaných materiálů

Probíhající stavby
Riverpark Modřany - objekt D
Lokalita: Praha
Výměra: 3600m2
Napište nám
Jméno:
Email:
Telefon:
Adresa:
Lokalita:
Zpráva:
Opište, prosím, kontrolní kód: control-code
2012-2022 © Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o. | design a programování dataq.cz